De genealogische databank

van de Goirlese genealogische vereniging "Golse Genen"

Over onze databanken en de vereniging

De genealogische vereniging “Golse Genen” werd opgericht op 5 december 2009.
De vereniging werd op 11 januari 2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 17273851.

“Golse Genen” heeft inmiddels meer dan 110 leden.
Als lid kun je via een besloten ledenwebsite toegang krijgen tot de Ledenadministratie, de jaarverslagen, onze uitgebreide digitale bibliotheek, onze databanken en onze verzameling van zo’n 20.000 bidprentjes.

Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar en de contributie is verschuldigd per vooruitbetaling.

Voor leden die in de loop van een kalenderjaar lid zijn geworden gelden de volgende regels voor de contributie: Leden die zich in de eerste drie kwartalen van een kalenderjaar hebben aangemeld dienen voor de resterende maanden € 1,50 per maand te betalen, ingaande op de eerste dag van de maand waarin ze zich hebben aangemeld. Leden die zich gedurende het vierde kwartaal hebben aangemeld, zijn bij aanmelding de contributie over het volgende jaar verschuldigd vermeerderd met € 1,50 per maand voor de resterende maanden van het jaar van aanmelding, ingaande op de eerste dag van de maand van aanmelding.

Gezinsleden betalen slechts € 9,-- per jaar contributie. Omdat de bankkosten in landen buiten de EU (Europese Unie) vaak exorbitant hoog zijn kunnen leden uit deze landen gratis lid worden.

Als u lid wilt worden van “Golse Genen” kunt u in de rubriek "Links en parentelen" op: Aanmeldingsformulier lidmaatschap klikken. De contributie dient bij aanmelding betaald te worden door overmaking van het verschuldigde bedrag naar ABN-Amrobank Goirle, NL08 ABNA 0819 0029 41 t.n.v. Golse Genen te Goirle.
Na ontvangst van dit bedrag zal uw lidmaatschap geactiveerd worden.

Meer

Over Goirle

main imageAls we op zoek zijn naar Golse (Goolse, Goirlese) genen is het belangrijk om iets over Goirle te weten, een dorp dat in de veertiende eeuw met Tilburg samengevoegd werd tot een heerlijkheid, waarvan het bestuur nader werd geregeld in 1453 door Philips van Bourgondie, die aan de heer van de heerlijkheid het recht verleende uit beide plaatsen te kiezen "Seven wettige mannen, die wijste ende regtveerdigste die sy sullen konnen vinden tot scepenen aldaar te zijn". De schepenen van beide dorpen, respectievelijk vijf uit Tilburg en twee uit Goirle, vormden de schepenbank van de heerlijkheid. De kosten die de schepenbank en de heerlijkheid met zich meebrachten werden gezamenlijk gedragen, zij het door Goirle maar voor een zesde deel. De beide dorpen behielden ieder een eigen dorpshuishouding en zij traden zelfstandig op bij het sluiten van geldleningen en het heffen van eigen omslagen (belastingen). De vergaderingen van het college van schepenen werden in Tilburg gehouden. De beide Goirlese schepenen gingen dan te voet naar Tilburg. Goirlese aangelegenheden werden in het dorp door de twee Goirlese schepenen afgehandeld, waarvoor de secretaris van de schepenbank uit Tilburg naar Goirle overkwam. In 1731 werd zelfs een eigen raadskamer gebouwd tegen de zuidzijde van de kerk. Deze raadskamer zou dienst doen tot 1809, in welk jaar de kerk bij koninklijk besluit van koning Lodewijk Napoleon aan de katholieken werd teruggeven. Goirle werd weer een zelfstandige gemeente krachtens een reglement voor het bestuur van de districten en gemeenten, vastgesteld op 3 februari 1803 door het staatsbewind van de Bataafse Republiek. Kort daarna, in 1809 kreeg Tilburg van koning Lodewijk Napoleon stadsrechten.

Meer

Zoek

Jan van Besouw, een sociaal industrieel

Jan Baptist Maria van Besouw, geboren te Goirle op 4 oktober 1861 en aldaar overleden op 26 augustus 1939. Zijn ouders waren Gerardus van Besouw, textielfabrikant en wethouder, en Johanna van de Lisdonk. Jan was fabrikant en directeur van de N.V. Stoomweverijen Van Besouw. Hij trouwde te Goirle op 13 september 1886 met Elisabeth M.L. van den Heuvel en hertrouwde in dezelfde plaats op 6 augustus 1920 met Johanna Maria Vromans. In 1899 vierde priester Gisbert Brom zijn koperen priesterjubileum in hotel Berg en Dal bij Nijmegen en bij die gelegenheid stelde hij aan zijn gasten voor om ieder jaar een keer bij elkaar te komen.
Dat gebeurde de volgende jaren in hotel Klarenbeek aan de Velperweg in Arnhem; vandaar de naam Klarenbeekse Club. De club werd niet geconstitueerd, omdat de bisschop er dan waarschijnlijk zijn goedkeuring aan moest geven en dr. Schaepman, geen vriend van Brom, mogelijk als geestelijk adviseur zou worden aangewezen.
Het gemengde karakter van de club -leken en geestelijken- was niet normaal voor die tijd en daarom is de club in 1909 waarschijnlijk ontbonden. Op de bijeenkomsten werden lezingen gehouden over actuele onderwerpen, bijvoorbeeld de sociale kwestie. Door fabrikant Vlekke werd de Goirlese fabrikant Jan van Besouw geïntroduceerd. In 1901 waren zij de enige fabrikanten in deze club. Op de foto drie leden van de Klarenbeekse Club v.l.n.r. Jan Baptist van Besouw, textielfabrikant te Goirle, aldaar geboren in 1861 en er overleden in 1939, priester Gisbert Brom, hoofdredacteur van dagblad 'Het Centrum', en Jan Frederik Vlekke, geboren te Steenbergen in 1849, in 1873 boekhouder van de Gastelse Beetwortelen-Suikerfabriek en in 1881 directeur van deze fabriek tot aan zijn dood in 1903.
Zowel Van Besouw als Vlekke waren zeer sociaal geïnspireerde werkgevers.

MeerGoirlese notabelen

Wij hebben een viertal voor u uitgelicht
Thomas van Diessen (1828-1892)

Click hier voor de genealogische data

Voor meer hierover kijk ook bij “Wetenswaardigheden” (onderaan op deze pagina)

Jan Baptist van Besouw (1861-1939)

Jan was fabrikant en directeur van de N.V. Stoomweverijen Van Besouw.
Click hier voor de genealogische data

Voor meer hierover kijk ook bij “Wetenswaardigheden” (onderaan op deze pagina)

Hendrik van Puijenbroek (1845-1934)
:

:

Op de foto: Hendrik met zijn eerste vrouw: Joanna Wilhelmina Krapels
Click hier voor de genealogische data

Voor meer hierover kijk ook bij “Wetenswaardigheden” (onderaan op deze pagina)

Jan Baptist Smarius (1746-1799)
Schilderij. Pater Adjutus van Goirle, in de wereld Jan Baptist Smarius

Schilderij. Pater Adjutus van Goirle, in de wereld Jan Baptist Smarius

Click hier voor de genealogische data

Voor meer hierover kijk ook bij “Wetenswaardigheden” (onderaan op deze pagina)Het bestuur van "Golse Genen"bottom image

Bestuurslid: Joep van Dooren, E-mail:jvdooren@scarlet.nl, Tel. 013-5421541
voorzitter: Frans van Dijk, E-mail:fam-van-dijk1@tele2.nl, Tel. 013-8504652
Webmaster: Piet Dam, E-mail:pietdam@home.nl, Tel. 013-5346155
Penningmeester: Arnaud Verhoeven, E-mailaaverhoeven55@gmail.com, Tel. 013-5800378
Frans van Dijk, (E-mail:fam-van-dijk1@tele2.nl) is thans waarnemend voorzitter
Communicatie: Chrétien Robben, E-mailchretienrobben@home.nl, Tel. 013-5346568

Meer

Wetenswaardigheden

Deze teksten wisselen steeds. Heb steeds even geduld.

Wij hebben hulp nodig voor onze databankenbottom image

Foto: Jan Eijsermans, beheerder van deze website en van onze databank
Onze databank(en) zijn aangelegd en worden onderhouden door de leden van “Golse Genen”
Wekelijks wordt er dan ook door ons een “update” verwerkt.
Het zal nooit zo zijn dat onze database van meer dan 554.000 personen volkomen vrij van fouten en of onvolkomenheden zal zijn
Wij roepen de bezoekers van deze website dan ook dringend op om -indien zij fouten of onvolkomenheden ontdekken- ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. (eijsermansjan9@gmail.com)
Ook aanvullingen zijn zeer welkom

MeerBericht Beheerder

We streven ernaar om al onze bronnen in deze stamboom te documenteren. Als u iets toe te voegen, laat het ons weten. E-mail: eijsermansjan9@gmail.com